В цій категорії знаходяться матеріали з курсів міжнародного права, що викладаються на різних факультетах/інститутах університету

Бакалаврська робота – це вид кваліфікаційної роботи студентів, форма самостійного творчого пошуку, поглибленого вивчення відповідної навчальної дисципліни. Бакалаврська робота потребує глибокого вивчення нормативно-правових актів, навчальної та спеціальної юридичної літератури, матеріалів практики.

Необхідним елементом самостійності та науковості бакалаврської роботи є аналіз чинного законодавства України та зарубіжних країн із застосуванням порівняльно-правового, історичного, логіко-юридичного та інших методів дослідження з формулюванням студентом власних висновків, оцінок стосовно тих явищ, які стали предметом дослідження.

Підготовка бакалаврів за спеціальностями 081 «Право», 052 «Політологія», 054 «Соціологія», 061 «Журналістика» базується на законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших нормативно-правових актах, галузевих стандартах вищої освіти з підготовки фахівців.

Метою написання і захисту бакалаврської роботи є перевірка рівня професійної підготовленості студента за освітнім ступенем «бакалавр», розширення, закріплення і систематизація теоретичних знань, отримання навичок практичного застосування цих знань при вирішенні конкретної наукової або організаційно-управлінської задачі, розвиток навиків ведення самостійних теоретичних досліджень, набуття досвіду пошуку фахової інформації в Інтернет, спеціальної літератури, обробки, аналізу і систематизації результатів досліджень, оцінки їх практичної значущості і можливої сфери застосування, набуття досвіду надання і публічного захисту результатів своєї діяльності.

Кваліфікаційна бакалаврська робота з журналістики також має сприяти оцінюванню творчих і комунікативних здібностей студента, його рівня володіння певною сукупністю професійних компетенцій, необхідних для майбутньої професійної діяльності в ЗМІ.

Бакалаврська робота виконується у восьмому семестрі (на факультеті заочного та вечірнього навчання – у десятому семестрі), як правило, на кафедрах відповідного факультету (інституту) з навчальних дисциплін, які є базовими для спеціальностей «Право», «Політологія», «Соціологія», «Журналістика» з урахуванням спеціалізації, за якою навчається студент.

Тематика бакалаврських робіт визначається кафедрами факультету (інституту) відповідно до змісту і завдань навчальної дисципліни. Вона повинна бути актуальною і тісно пов’язаною з вирішенням теоретичних і практичних фахових завдань. За актуальність теми, її відповідність тематики напряму підготовки, керівництво й організацію виконання відповідальність несе випускаюча кафедра і безпосередньо керівник роботи.

Студентам надається право вільного вибору теми роботи із запропонованого кафедрою переліку. Студенти також можуть обґрунтовано пропонувати свої теми.

До підсумкової державної атестації – захисту бакалаврської роботи – допускається студент, який склав іспити, заліки, захистив курсові роботи, звіти про практики, передбачені робочим навчальним планом. Допуск до підсумкової державної атестації здійснюється наказом ректора університету.

Загальні вимоги до бакалаврської роботи. Бакалаврська робота повинна містити:

  1. Обґрунтування актуальності теми дослідження, ступінь її наукової розробки у вітчизняній і зарубіжній юридичній літературі.
  2. Вивчення і аналіз актів чинного законодавства України, спеціальної фахової літератури (монографій, наукових статей) за темою дослідження, матеріалів практики.
  3. Чітке визначення предмету, об’єкту, мети, завдань та методів дослідження.
  4. Узагальнення результатів проведених досліджень, формулювання висновків по роботі (для спеціальності «Право» – пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства та юридичної практики).
  5. Бакалаврська робота має бути оформленою відповідно до встановлених вимог. Обов’язкові вимоги до змісту, структури, форм подання й обсягу бакалаврської роботи встановлюються даними методичними рекомендаціями.

За всі відомості, викладені у бакалаврській роботі, ухвалені рішення і за правильність всіх даних відповідальність несе безпосередньо студент – автор бакалаврської роботи. За студентом залишається право на виклад матеріалу у власному розумінні. Відстоювати свою точку зору студент повинен як при написанні роботи, так і при її захисті.

Бакалаврська робота оцінюється з урахуванням представлених на захисті рівня і якості виконаної роботи, вміння студента орієнтуватися в матеріалі, відповідати на питання, вести наукову дискусію.

Особи, які отримали за захист бакалаврської роботи оцінки «відмінно» («А»), «добре» («B, C»), «задовільно» («D, E»), вважаються такими, що пройшли підсумкову державну атестацію. Особи, які отримали за захист бакалаврської роботи оцінку «незадовільно» («F, X») або не з’явилися без поважної причини на підсумкову державну атестацію, вважаються такими, що не пройшли підсумкову державну атестацію.

Результати захисту бакалаврської роботи оголошуються в день захисту після закінчення засідання Державної екзаменаційної комісії.
Міжнародне право – особлива правова система