Skip available courses

Available courses

Бакалаврська робота – це вид кваліфікаційної роботи студентів, форма самостійного творчого пошуку, поглибленого вивчення відповідної навчальної дисципліни. Бакалаврська робота потребує глибокого вивчення нормативно-правових актів, навчальної та спеціальної юридичної літератури, матеріалів практики.

Необхідним елементом самостійності та науковості бакалаврської роботи є аналіз чинного законодавства України та зарубіжних країн із застосуванням порівняльно-правового, історичного, логіко-юридичного та інших методів дослідження з формулюванням студентом власних висновків, оцінок стосовно тих явищ, які стали предметом дослідження.

Підготовка бакалаврів за спеціальностями 081 «Право», 052 «Політологія», 054 «Соціологія», 061 «Журналістика» базується на законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших нормативно-правових актах, галузевих стандартах вищої освіти з підготовки фахівців.

Метою написання і захисту бакалаврської роботи є перевірка рівня професійної підготовленості студента за освітнім ступенем «бакалавр», розширення, закріплення і систематизація теоретичних знань, отримання навичок практичного застосування цих знань при вирішенні конкретної наукової або організаційно-управлінської задачі, розвиток навиків ведення самостійних теоретичних досліджень, набуття досвіду пошуку фахової інформації в Інтернет, спеціальної літератури, обробки, аналізу і систематизації результатів досліджень, оцінки їх практичної значущості і можливої сфери застосування, набуття досвіду надання і публічного захисту результатів своєї діяльності.

Кваліфікаційна бакалаврська робота з журналістики також має сприяти оцінюванню творчих і комунікативних здібностей студента, його рівня володіння певною сукупністю професійних компетенцій, необхідних для майбутньої професійної діяльності в ЗМІ.

Бакалаврська робота виконується у восьмому семестрі (на факультеті заочного та вечірнього навчання – у десятому семестрі), як правило, на кафедрах відповідного факультету (інституту) з навчальних дисциплін, які є базовими для спеціальностей «Право», «Політологія», «Соціологія», «Журналістика» з урахуванням спеціалізації, за якою навчається студент.

Тематика бакалаврських робіт визначається кафедрами факультету (інституту) відповідно до змісту і завдань навчальної дисципліни. Вона повинна бути актуальною і тісно пов’язаною з вирішенням теоретичних і практичних фахових завдань. За актуальність теми, її відповідність тематики напряму підготовки, керівництво й організацію виконання відповідальність несе випускаюча кафедра і безпосередньо керівник роботи.

Студентам надається право вільного вибору теми роботи із запропонованого кафедрою переліку. Студенти також можуть обґрунтовано пропонувати свої теми.

До підсумкової державної атестації – захисту бакалаврської роботи – допускається студент, який склав іспити, заліки, захистив курсові роботи, звіти про практики, передбачені робочим навчальним планом. Допуск до підсумкової державної атестації здійснюється наказом ректора університету.

Загальні вимоги до бакалаврської роботи. Бакалаврська робота повинна містити:

  1. Обґрунтування актуальності теми дослідження, ступінь її наукової розробки у вітчизняній і зарубіжній юридичній літературі.
  2. Вивчення і аналіз актів чинного законодавства України, спеціальної фахової літератури (монографій, наукових статей) за темою дослідження, матеріалів практики.
  3. Чітке визначення предмету, об’єкту, мети, завдань та методів дослідження.
  4. Узагальнення результатів проведених досліджень, формулювання висновків по роботі (для спеціальності «Право» – пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства та юридичної практики).
  5. Бакалаврська робота має бути оформленою відповідно до встановлених вимог. Обов’язкові вимоги до змісту, структури, форм подання й обсягу бакалаврської роботи встановлюються даними методичними рекомендаціями.

За всі відомості, викладені у бакалаврській роботі, ухвалені рішення і за правильність всіх даних відповідальність несе безпосередньо студент – автор бакалаврської роботи. За студентом залишається право на виклад матеріалу у власному розумінні. Відстоювати свою точку зору студент повинен як при написанні роботи, так і при її захисті.

Бакалаврська робота оцінюється з урахуванням представлених на захисті рівня і якості виконаної роботи, вміння студента орієнтуватися в матеріалі, відповідати на питання, вести наукову дискусію.

Особи, які отримали за захист бакалаврської роботи оцінки «відмінно» («А»), «добре» («B, C»), «задовільно» («D, E»), вважаються такими, що пройшли підсумкову державну атестацію. Особи, які отримали за захист бакалаврської роботи оцінку «незадовільно» («F, X») або не з’явилися без поважної причини на підсумкову державну атестацію, вважаються такими, що не пройшли підсумкову державну атестацію.

Результати захисту бакалаврської роботи оголошуються в день захисту після закінчення засідання Державної екзаменаційної комісії.
Міжнародне право – особлива правова система

Мета курсу - дати викладачам кафедри інструменти для розробки навчально-методичного комплексу з викладання навчальної дисципліни "Міжнародне право" (а на її основі - й інших навчальних дисциплін кафедри) в умовах зміни умов освітнього процесу.

Всі завдання за навчальний період мають однакову вагу. Усі відмітки сумуються. Заздалегідь відома сума, досягнення якої гарантує отримання певної підсумкової оцінки. Відрізняється від традиційної системи оцінювання накопичувальним характером і зрозумілими правилами отримання підсумкової оцінки. Можливість використання набраної суми в якості підсумкової оцінки дає системі велику дифференціюючу здатність.

Проста накопичувальна система оцінювання характеризується тим, що всі завдання за навчальний період мають однакову вагу; усі оцінки сумуються; заздалегідь відома сума, досягнення якої гарантує отримання певної підсумкової оцінки. Вона відрізняється від традиційної системи оцінювання накопичувальним характером і зрозумілими правилами отримання підсумкової оцінки. Можливість використання набраної суми в якості підсумкової оцінки дає системі велику диференціюючу здатність.

Для реалізації простої накопичувальної системи в Moodle ми виконали таку послідовність дій:

-  створили курс «Проста накопичувальна система»

-  в журналі оцінок створили дві категорії «Модуль І» і «Модуль ІІ»;

-  для категорій «Проста накопичувальна система», «Модуль І» і «Модуль ІІ» встановили вид об’єднання «Сума балів»;

-  в режимі редагування курсу додали до кожного модулю по 5 завдань з такими параметрами: максимальна оцінка 10 і включили їх до відповідної  категорії: «Модуль І» або «Модуль ІІ»;

-  в розділі «Налаштування оцінок курсу»→ «Звіт користувача» – ввімкнули відображення оцінок, інтервалів та коментарів;

Отримали налаштовану та готову до використання просту накопичувальну систему оцінювання (рис. 2-4). 

Рисунок 2. Проста накопичувальна система оцінювання – 
режим перегляду категорій та елементів

Рисунок 3. Проста накопичувальна система оцінювання – журнал оцінок 
в режимі редагування

Рисунок 4. Проста накопичувальна система оцінювання – вигляд 
журналу для студента

Як бачимо, в нашому випадку максимальна оцінка за кожне завдання дорівнює 10 балів і є однаковою для всіх завдань. У цьому виді накопичувальної системи є певні недоліки: по-перше потрібно знати скільки завдань буде у курсі і цю кількість не можна змінювати протягом навчання, по-друге всі завдання повинні мати однакову вагу, що буває дуже рідко. Перевагами такого оцінювання є простота розрахунків та доступність – студентам дуже просто підрахувати свої бали та планувати діяльність для отримання певного результату. Таку накопичувальну систему можна використати при проведенні дуже простих курсів, які містять однотипну діяльність на кожному занятті, на яких не передбачено додаткових балів, не враховується відвідування, тощо.

Описані вище системи не дають можливістю оцінки поточної навчальної ситуації, оскільки правила виведення підсумкової оцінки вимагають знання підсумкової суми набраних балів. Динамічний рейтинг, який визначається як частка набраних учнем балів від сумарної «вартості» обов'язкових для виконання до цього моменту навчальних завдань, дозволяє в будь-якій ситуації знати поточне значення підсумкового рейтингу. Введення динамічного рейтингу можливе тільки з використанням комп'ютерних технологій. У такій ситуації дуже легко реалізуються і інші ідеї, розроблені для накопичувальних систем. Тому система з динамічним рейтингом на практиці завжди виявляється і системою з різною вагою навчальних завдань. Це дозволяє не відображати наявність вагових коефіцієнтів у назві системи і говорити просто про накопичувальну систему з динамічним рейтингом.

Використання набраної студентом суми в якості підсумкової оцінки робить непорівнянними оцінки за різні навчальні періоди. Переведення же підсумкової оцінки в стандартну систему знижує її інформативність. Додавання рейтингу, який зазвичай визначається як частка набраних студентом балів від сумарної «вартості» обов'язкових для виконання завдань призводить до того, що після закінчення навчального періоду (семестру, модуля) підсумкові оцінки можна порівняти одну з одною

В порівнянні з простою накопичувальною системою оцінки за різні завдання або мають різну вагу, який задається ваговим коефіцієнтом (і з цією вагою входять в підсумкову суму), або завдання мають різну «вартість». Оскільки «вартість» завдань, тобто максимальний бал, який може бути отриманий за їх виконання, може відрізнятися в рази, в цій системі зазвичай використовується багатобальна система оцінювання.


Skip новости сайта

Новости сайта

(No news has been posted yet)

Skip course categories